آینده،روندها و نمونه ها

نویسنده : دکتر سعید خزایی یکی از کارکردهای مدیریت استراتژيک و آینده پژوهی کنکاش در «خاطره هایی از آینده» است. تصاویر و داستان هایی از…

714

جهان در سال۲۰۵۰

💢محققان برای پیش‌بینی میزان پیشرفت در زمینه فناوری تا سال ۲۰۵۰ با یان پیرسون، آینده پژوه نامور،مصاحبه کردند. پیرسون آینده علم و فناوری را تا…

779