فناوریهای قرن ۲۲

🔹پیشرفت فناورانه بشر به شدت در حال پیشروی است و واقعا نمی توان زندگی انسان در صد سال آینده را پیش بینی کرد با وجود…

735