تکنیک پادشاه لخت!!!

حتما داستان پادشاه لخت را به خاطر دارید.خیاطی وارد شهر شد و به پادشاه پیشنهادی ويژه داد: بهترین لباس دنیا را برایت می دوزم. این…

1676