روش خلاقانۀ حل مسأله (TRIZ)

‍ «روش خلاقانۀ حل مسأله» نوعی روش‌شناسی و مجموعه‌ای از ابزارهای دانش‌بنیاد و فناوری‌بنیاد برای خلق اندیشه‌های نوآورانه و حل مسأله است. این روش را…

301