ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﺣﯿﻮﺍﻥ ﺍﺳﺖ !

ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﻭﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮﯼ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﺭﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﺴﺎﻥ-ﺣﯿﻮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻭﭼﯿﻤﺮﺍﺱ ‏(chimeras ‏) ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺭﺩ، ﺩﺍﺭﺍﯼ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻓﻮﻕ…

47

آینده،روندها و نمونه ها

نویسنده : دکتر سعید خزایی یکی از کارکردهای مدیریت استراتژيک و آینده پژوهی کنکاش در «خاطره هایی از آینده» است. تصاویر و داستان هایی از…

127