تله پاتی از فاصله ۳۰ متری با بلندگوی فراصوت

ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺮﯾﺴﺘﻮﻝ ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﯼ ﻓﺮﺍﺻﻮﺗﯽ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﺗﻠﻪﭘﺎﺗﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﯼ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﻓﺎﺻﻠﻪ ۳۰ ﻣﺘﺮﯼ ﻭ ﺑﻪ…

81

آینده و گسترش فردگرایی

بسياري از مؤسسات و تكيه گاه‌های ما در زندگي، به ویژه در جوامع توسعه يافته غرب، يا ناپديد شده‌اند و يا به دلیل اينكه مردم…

132