هاوکینگ به چین هشدار داد.

ﺍﺳﺘﯿﻮﻥ ﻫﺎﻭﮐﯿﻨﮓ، ﻓﯿﺰﯾﮑﺪﺍﻥ ﺑﺰﺭﮒ ﺟﻬﺎﻥ ﻗﺒﻼ ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺭﻭﺯﺍﻓﺰﻭﻥ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝﻧﺸﺪﻩ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ﻫﻮﺵ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ…

54

یادگیری ماشینی و آینده آموزش

بهره‌گیری از الگوریتم‌های پیشرفته می‌تواند تحولی را در آینده آموزش رقم بزند.. ‌رویه‌های گوناگون دیجیتال که بویژه در چند سال اخیر شتاب دوچندانی یافته، شاید…

48