اثر پروانه ای چیست!

در زندگی همه ما کم یا بیش اتفاقاتی می‌افتد که سراسر زندگی‌مان را به صورت بنیادینی تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. شاید یک ملاقات ساده،…

104

ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﺣﯿﻮﺍﻥ ﺍﺳﺖ !

ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﻭﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮﯼ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﺭﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﺴﺎﻥ-ﺣﯿﻮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻭﭼﯿﻤﺮﺍﺱ ‏(chimeras ‏) ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺭﺩ، ﺩﺍﺭﺍﯼ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻓﻮﻕ…

78