ﮐﺎﺷﺖ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺟﺪﯾﺪ ﺩﺭ ﻣﻐﺰ ﻣﻮﺵﻫﺎﯼ ﺧﻮﺍﺏﺁﻟﻮﺩ

ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﯽ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻭ ﺷﯿﻤﯽ ﭘﺎﺭﯾﺲ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻐﺰ ﻣﻮﺵﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﮐﺎﺷﺘﻨﺪ . ﺍﺯ ﺍﯾﻦ…

182

جهان در سال۲۰۵۰

💢محققان برای پیش‌بینی میزان پیشرفت در زمینه فناوری تا سال ۲۰۵۰ با یان پیرسون، آینده پژوه نامور،مصاحبه کردند. پیرسون آینده علم و فناوری را تا…

275