تئوری جهان های بسیار

✅تئوری جهان های بسیار✅ 💢این نظریه جهان های موازی جدید جایگزینی برای مفهوم جهان های بسیار است که در دهه های ۱۹۵۰ توسط فیزیکدان آمریکایی…

262

آینده جرایم

یکی از چالشهای آینده، جرم است. در آمریکا وزارت دادگستری روی تحقیقاتی سرمایه گذاری می‌کند تا شاخص‌های مهم بی قانونی را مشخص سازد تا بتواند…

270

ﮐﺎﺷﺖ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺟﺪﯾﺪ ﺩﺭ ﻣﻐﺰ ﻣﻮﺵﻫﺎﯼ ﺧﻮﺍﺏﺁﻟﻮﺩ

ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﯽ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻭ ﺷﯿﻤﯽ ﭘﺎﺭﯾﺲ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻐﺰ ﻣﻮﺵﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﮐﺎﺷﺘﻨﺪ . ﺍﺯ ﺍﯾﻦ…

223