ﺍﮔﺮ ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ ﺟﻮﺍﻥ ﻣﯽﺷﺪ ﭼﻪ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﻣﯽﺧﻮﺍﻧﺪ؟

ﻣﻮﺳﺲ ﻣﺎﯾﮑﺮﻭﺳﺎﻓﺖ ﺩﺭ ﺣﺴﺎﺏ ﮐﺎﺭﺑﺮﯼ ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ﺧﻮﺩ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺑﻮﺩ ﭼﻪ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ….

87

از بلندای آسمان به قعر جهنم؛ چه شد که ثروت ۴٫۵ میلیارد دلاری خانم هولمز اکنون یک دلار هم نمی ارزد؟

سال ۲۰۱۵: نشریه فوربز: هولمز ثروتمندترین زن خودساخته جهان؛ ثروت تخمینی: ۴٫۵ میلیارد دلار ؛ یکی از ۱۰۰ چهره تاثیر گذار جهان به انتخاب نشریه…

157