مدیر عروسک باز

مدیر عروسک باز این مدیر شدیدا علاقمند است که همه چیز در سازمان او یکنواخت و متحدالشکل باشد و همه ی کارمندان متحدالفکر و متحدالسلیقه…

580