عضویت تلگرام عضویت اینستاگرام

به کارکنان خود اختیار دهید و توانمندشان کنید .

برای اینکه مانع فعالیت کارکنان خود نشوید و اختیارات لازم را به آنها بدهید سه راهکار زیر را به شما پیشنهاد میدهم:

🔷به کارکنان خود مسئوليت و اختیار دهید:
افرادی که ظرفیت و توانایی مسئوليت پذیری را دارند به سطوح بالاتر مسئوليت پذیری ارتقا دهید و استقلال فردی لازم برای انجام وظایف و تامین منابع را به آنها اعطا کنید.

🔷بر رشد تمرکز کنید:
شرایطی را به وجود بیاورید که همه افراد از فرصت لازم برای تقویت مهارت های خود برخوردار باشند و در قبال آن نیز پاداش دریافت کنند.

🔷کارکنان خود را زیر سوال نبرید:
تنها در صورت لزوم تصمیمات آنان را مورد سوال و تردید قرار دهید. انتقاد نابجا موجب کاهش میزان اعتماد به نفس کارکنان می شود. در چنین شرایطی این افراد از بیان دیدگاه و نظرات ابتکاری خود ،خودداری می کنند.