عضویت تلگرام عضویت اینستاگرام

چگونه می توانیم روی آینده تمرکز کنیم؟

دکتر ادوارد بنفیلد، استاد دانشگاه هاروارد، ۵۰ سال از عمر خود را به تحقیق در مورد «رهبری و آینده نگری» اختصاص داد و نتیجه ی این ۵۰ سال تحقیق و پژوهش را اینطور عنوان کرد:

🔸«چشم اندازی بلندمدت» مهمترین عامل تعیین کننده موفقیت شخصی و مالی در زندگی است.

🔸از نظر وی، «چشم انداز بلندمدت» یعنی اینکه بتوانیم از چند سال قبل به آینده ای که هنوز نرسیده، فکر کنیم. یعنی اگر ما یک هدف ۵ ساله انتخاب کنیم و به این فکر کنیم که در ۵ سال بعد به این هدف رسیده ایم و تمام نتایجی که با رسیدن به این هدف ۵ ساله به دست می آوریم را تصور کنیم، در این صورت ما دارای یک چشم انداز بلندمدت ۵ ساله هستیم.

🔸هرچقدر بیشتر به این هدف ۵ ساله فکر کنیم، در لحظه ی حال تصمیمات بهتری می توانیم بگیریم، و هر چی تصمیمات بهتری بگیریم، به همان میزان اشتباهات و مسائل موجود کاهش پیدا می کنند.

🔸تا می توانید به این سوالات فکر کنید و روی آنها تمرکز کنید:
🔅 ۵ سال بعد زندگی شما چطور خواهد بود؟
🔅 کجا زندگی خواهید کرد؟
🔅چه کارهایی انجام خواهید داد؟
🔅 با چه کسانی کار خواهید کرد؟
🔅چه سبک زندگی خواهید داشت؟
🔅در چگونه خانه ای زندگی خواهید کرد؟
🔅چه اتومبیلی خواهید داشت؟
🔅 و …

🔸بنابر این ساختن آینده از نگرش ما شروع می شود، اینکه چه اهدافی انتخاب کنیم، چه چشم اندازی داشته باشیم و روی چه مواردی تمرکز کنیم.