عضویت تلگرام عضویت اینستاگرام

چگونه آینده را بررسی می کنیم؟

نویسنده :
دکتر سعید خزایی
عصاره آینده پژوهی در چهار جمله:

🔸برخی موضوعات ادامه می یابند(پس ما پیوستگی ها و تناوبها را در قالب روندها بررسی می کنیم)
🔸برخی موضوعات تغییر می کنند(رویدادها و شگفتی ها مطالعه می کنیم)
🔸ازین این دو عرصه می توان تصاویری از آینده های احتمالی ساخت(طراحی سناریوها و داستانها)
🔸با توجه به این مقوله های سه گانه،میتوان انتخابها و قضاوتها را شکل داد(طراحی و قضاوت و تلاش برای ساخت آینده مطلوب در چارچوب اقدامات.