عضویت تلگرام عضویت اینستاگرام

چشم‌انداز اقتصاد ایران تا سال ۲۰۵۰

چشم‌انداز اقتصاد ایران تا سال ۲۰۵۰ حاکی از این است که کشورمان مسیر پر فراز و نشیبی را طی می‌کند. اگرچه ایران از فرصت‌های بی‌نظیری برای نیل به توسعه اقتصادی بهره‌مند است، اما باید بتواند با اتخاذ سیاست‌های صحیح اقتصادی در مسیر تقویت رقابت‌پذیری خود در جهان گام بردارد.
از این رو، توجه به «بازارهای عمده صادراتی، توسعه تجارت الکترونیکی، گسترش بازارهای الکترونیکی و ترویج دولت الکترونیکی، حرکت به سمت کاهش وابستگی به نفت، تقویت بنیه تولیدی کشور، توجه جدی به کمبود منابع آبی و راهکارهای پیشنهادی برای رفع این معضل و…» موضوعات مهمی هستند که توان رقابت پذیری کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهند.
💢 حال چنانچه ایران می‌خواهد با وجود تمامی ناآرامی‌های موجود در خاورمیانه و کشورهای خلیج فارس، موقعیت خود را در منطقه و جهان تثبیت کرده و قدرت رقابت‌پذیری خود را افزایش دهد، نیازمند بازبینی و شناخت مفهوم توسعه صنعتی و سیاست‌گذاری صحیح در این عرصه از سوی دولتمردان است.

🔺 در همین راستا، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، در گزارشی گزارشی به تحلیل عوامل ۱۳گانه دخیل در شاخص رقابت پذیری صنعتی در جهان پرداخته است که مواردی چون «قدرت اقتصادی، ساختار اجتماعی شکننده، ژئوپلیتیک و امنیت، تقاضای فزاینده ذی‌نفعان، چشم‌انداز اطلاعات، چشم‌انداز نیروی کار، فشار بر منابع تولید، چشم‌انداز فناوری، چشم‌انداز مصرف‌کنندگان، چشم‌انداز سرمایه، چشم‌انداز صنعت، چشم‌انداز تغییر بازار و شاخص‌های ارزیابی عملکرد مالی، اجتماعی و زیست» را دربرمی‌گیرد.

💢 گزارش پیش‌رو نشان می‌دهد که ایران به‌عنوان یکی از کشورهای نفت‌خیز در حال توسعه به سبب برخورداری از جمعیت بالا و نیروی انسانی جوان از فرصت‌های ارزشمندی برای نیل به توسعه اقتـصادی برخوردار است؛ امـا ازآنجاکه هرم جـمعـیتی ایـران رو بـه سالخـوردگی است، اهمیت انسجام، کارآیی و دقت محاسبات آمار بیمه در نظام بازنشستگی سازمان‌های بیمه‌ای و خدمات درمانی کشور دو چندان می‌شود.

💢از سوی دیگر، به دلیل بروز ناآرامی‌ها در خاورمیانه و حوزه کشورهای خلیج‌فارس، فشـار بـر بـودجـه دفاعی ایران به دلیل ملاحظات سیاسی – امنیتی طـی چند دهه آینـده بیشتر خواهد شد. از این‌رو، خودکفایی در تولید تجهیزات نـظامی و برخورداری از فـناوری‌های مربوطه موضوعی حیاتی به‌شمار می‌رود.
🔸همچنین با توجه به روند رو به افول منابع انـــــرژی به‌ویژه نفت و ملاحظات زیست محیطی از یکسو و نــوسـانات فـزاینده قیمـت نفـت که متاثر از عوامل بین‌المللی است، کاهش وابستگی به درآمــدهــای نفــتی و تقــویت بنیه تولید کشور از دیگر اقدامات مهمی است که باید مد نظر قرار گیرد.