[…] استراتژیست ایرانی، در یکی از مقالات خود تحت عنوان «پاراداکس تمرکز پویا» این ماجرا را به خوبی تبیین کرده […]