عضویت تلگرام عضویت اینستاگرام

همسویی استراتژیک با BSC

همسویی استراتژیک با BSC؛ همانطور که مستحضر هستید استراتژی ها در سه سطح شرکتی، کسب و کار، وظیفه ای تعریف می شود و اهداف مشخصی را برای هر دپارتمان تعریف می کنیم اما  نکته اساسی  این است که بایستی توجه داشت که این اهداف بصورت جزیره ای نباشند.

اهداف بایستی برای هر واحد هدف مشخص گردد و این اهداف هم سو گردد.

اواسط هر سال باید:

 • استراتژی ها به روز شود
 • همسویی سازمان
 • همسویی بودجه
 • استراتژی باید به تمام کارکنان و ذی نفعان تسری پیدا کند
 • منابع انسانی همسو شود( دانش، مهارت، شایستگی ها و نظام انگیزش با استراتژی هم سو شود)

اما اغلب موارد بالا اتفاق نمی افتد زیرا:

 1. در بیشتر موارد استراتژی های منابع انسانی و IT همراستا نیستند.
 2. ۶۰ درصد سازمان ها بودجه شان را با استراتژی ها  منطبق نکردند و بودجه ای بمنظور پروژه ها در نظر نگرفته اند.
 3. در ۹۵ درصد موارد انتقال استراتژی ها به عاملین اجرا صورت نپذیرفته اند.
 4. ۷۰ درصد سیستم انگیزشی کارکنان با استراتژی ها همسو نمی باشد.
 5. ۸۵ درصد مدیران وقت کافی بمنظور بازنگری استراتژی ها نمی گذارند.

پنج گام برای همسویی استراتژی ها وجود دارد:

 • اطمینان یابید استراتژی شرکت نقش و سهم هر کدام از کسب و کارها به روشنی و وضوح تبیین شده است
 • همسو نمودن شرکت با واحدهای کسب و کار
 • همسو نمودن واحدهای کسب و کار با پشتیبانی(HSE، منابع انسانی و…)
 • همسو نمودن واحدهای کسب و کار با شرکای برون سازمانی
 • همسو نمودن واحدهای کسب و کار با اعضای هیئت مدیره

در سازمان ها چشم انداز و ماموریت تعریف می شود این دو عنصر توسط نقشه استراتژی و کارت امتیازی شرکتی خرد می شوند سپس آن ها به نقشه استراتژی و کارت امتیازی واحدهای کسب و کار سپس نقشه استراتژی و کارت امتیازی واحدهای پشتیبانی و در آخر به نقشه استراتژی و کارت امتیازی تیمی و فردی تعریف می شود.

در سازمان اهداف و شاخص ها بهمراه واحدهای کسب و کار تعریف می شوند سپس از خود سوال می کنیم که کدام اهداف استراتژیک که در سطح شرکت تدوین شده است به این واحدهای کسب و کار مرتیط و سهم هر کدام از اهداف استراتژی در سطح شرکتی مشخص می شود.

استراتژی شرکتی به اهداف کسب و کار با سه رویکرد شکسته می شود:

 • تسهیم: یعنی اهداف share می شوند.
 • همکاری: اهداف ترجمه می شود بطوریکه هر دپارتمانی اهداف خود را با زبان خودش دریافت کند.
 • مرکب: اهداف اختصاصی ترجمه شده و برخی نیز بصورت یکسان ارائه می شود.

منابع انسانی نیز بایستی همسوسازی گردد؛ در این رویکرد بایستی مطمئن باشیم که استراتژی ها در هر سه سطح شرکتی، کسب و کار و وظیفه ای بطور کامل به کارکنان انتقال داده شده است و کارکنان از آن آگاه و بعنوان کار روزمره ی خود تلقی کنند.

زیرا دارایی های نامشهود بسیار بیشت از مشهود است و سهم بزرگی از دارایی های نامشهود هم منابع انسانی تشکیل داده است. بدین منظور باید اطمینان داشت که کارکنان به موازات واحدهایمان در راستای چشم انداز سازمان و استراتژی های سازمان قرار دارد.

برای اطمینان یافتن از این امر بایستی:

 • آگاهی های استراتژیک در بین کارکنان ارتقاء یابد
 • کارکنان سهم خود را مشاهده کنند و این سهم با استراتژی ها همسو باشد
 • نظام انگیزشی باید منطبق بر تحقق مرحله ۲ باشد و در راستای استراتژی کل سازمان باشد
 • سیستم ها توانمندسازی برای توانمند کردن افراد ب سمت این اهداف تهیه شده است

بایستی سازمان ها استراتژی های خود را بصورت فردی برای افراد تعریف و کارت امتیازی فردی تعریف و به سیستم انگیزشی اتصال یابد.

این مقاله توسط دکتر الله وردی تقوی ارائه داده شده است .