عضویت تلگرام عضویت اینستاگرام

همزیستی با قوی سیاه؛چگونه با رویدادهای شگفتی ساز برخورد کنیم!

رویدادهای شگفتی ساز و برخلاف شهود(قوی سیاه) پیش بینی ناپذیر هستند.بجای آنکه ساده لوحانه در پی پیش بینی آنها باشیم،باید با آنها کنار بیاییم و آنها را درکانون استدلالهای خود قرار دهیم،مشروط بر آنکه بجای محدود شدن بر دانسته ها،برندانسته ها و آنچه نمیدانیم،تمرکز کنیم.

♲ اینکار فواید فراوانی دارد؛ازجمله میتوانیم هرجه بیشتر در مسیر شگفتی سازهای مطلوب قراردهیم.

♲ براستی،دستاوردهای ما از نادانسته ها،ازجمله اکتشافات علمی و سرمایه گذاریها بسیار بیشتر از دانسته های ما بوده است.در حقیقت،هیچ فناوری درخور توجهی حاصل برنامه ریزی و طراحی نبوده و اغلب قوی سیاه بوده اند.

♲ راهبرد اغلب کاشفان و سرمایه گذاران،شناسایی و دستکاری فرصتهای پدیدآمده است و کمتر با برنامه ریزی بالا به پایین سروکار دارند.

♲ من به همین سبب با پیروان مارکس و آدام اسمیت مخالفم،زیرا به عقیده من،رمز موفقیت بازار آزاد به این دلیل است که براثر آزمون و خطای مردم موفقیت را به دست میاورند،نه اینکه مردم مزد و پاداش تخصص و مهارتشان را بگیرند.

⚪️ توصیه من این است که تا حد ممکن دست ورزی کنیم و بکوشیم برنادانسته های خود تمرکز کنیم.