عضویت تلگرام عضویت اینستاگرام

مهم‌ترین مخاطرات و تهدیدهای جهان

هرساله مجمع جهانی اقتصاد بیانیه ای را تهیه مینماید تحت عنوان(ا رزیابی خطرات جهانی)،که درآن بنا بررسی های علمی وتحقيقاتی دقیق ، خطر های که جهان را مورد تهدید قرارمیدهد را متذکر میشود.

♻️ درسال جاری ارزیابی های دقیق ومبتنی بر واقعیات بنام Global Risk انجام شده است. براساس این ارزیابی دنیا با مخاطرات گوناگون روبرو میباشد که هرکدام از این خطرات دربرخی مناطق بروز وظهور واثر بیشتری دارد.
آخرین بررسی‌های این مجمع نشان می‌دهد که :

◾️در خاورمیانه :

۱⃣ مهمترین خطر، «بحران آب » است. بحران آب نه تنها زندگی وجان آدمهای این منطقه را به خطر میاندازد که دارای تبعات اجتماعی وسیاسی نیز است . نزاع هاو درگیری های زیادی حول این محور صورت میپذیرد که از هم اکنون آثار آن مشهود میباشد. همچنین موجب دگرگونی های منطقه ای به لحاظ بافت جمعیتی وترکیب قومیتی خواهد شد.

۲⃣ دومین خطر در این منطقه، «ناپایداری های اجتماعی است» .

۳⃣ سومین خطر هم در خاورمیانه « بروز جنگ‌های داخلی» است. منطقه خاورمیانه اکنون بنا برمداخله عوامل متعدد داخلی وخارجی دچار درگیری های چند سویه است. جنگ های درون مرزی ودرون کشوری وجنگ های برون مرزی منطقه رادر برگرفته است.

♲ این روند درآینده نزدیک مشکلات ومصائب بیشتری رابه لحاظ اجتماعی وسیاسی واقتصادی بر خاورمیانه بار میکند. بردایره شکاف ها میافزاید وباز تولید خشونت وجنگ با ابعاد گسترده تر وپیچیده تر میکند.

◾️در جهان :

♻️ مهم‌ترین خطری که «جهان» را تهدید می‌کند، بر اساس «میزان تاثیر» ی که به جا می‌گذارد باز هم «بحران آب» است . بحران آب براثر تغییرات زیست محیطی وتغییرات جوی وبهره برداری بی رویه وغیر اصولی از منابع آب وآلودگی های صنعتی وغیر صنعتی ناشی از زندگی مدرن شده، شکل گرفته وتبدیل به معضل وخطر گردیده است .

♲ کمااینکه مسائل مرتبط با محیط زیست، وحوادث اقلیمی یکی از اساسی ترین ودر عین حال تهدید کننده ترین مسایل جهان بشمار میرود.

♻️ اگر در حوزه رفتاری وسیایت گذاری درسطح کلان وخرد درجوامع تغییر مناسب صورت نگیرد این تهدید منجر به فاجعه خواهد شد.

♲ هربار شاهد وقوع حوادث مرگبار اقلیمی هستیم که ریشه اصلی آن به رفتار آدمیان دربرخورد باطبیعت برمیگردد.

♲ اگر خطرات جهانی را هم بر اساس «احتمال وقوع» ارزیابی کنیم مهم‌ترین «خطر محتمل» در جهان وقوع«جنگ‌های داخلی» است.

♲ براثر روند جهانی شدن، درسطح جوامع واگرایی های زیادی رخ داده است که پیامد اصلی آن درگیری منازعه ودرنهایت جنگ گسترش یابنده خواهد بود.

🔘 توصیه میشود که متن گزارش کامل مجمع جهانی اقتصاد را مطالعه نموده تا تحلیل واقعیتی تری از شرایط محیط پیرامونی وجهانی داشته باشیم.
بخصوص کسانی که به نوعی با مسایل کلان درحوزه های مختلف روبرویی ومواجهه دارند.