عضویت تلگرام عضویت اینستاگرام

مهارت های مدیران؛ شوخ طبع باشید

مديران عالي مي دانند كه بايد تقريباً همه وقت با همه كس، تحت هر شرايطي خوشرو و خوش برخورد باشند.
اشخاصي كه اعتماد به نفس کافی دارند مي توانند به خودشان بخندند هیچ اشکالی ندارد ولی اشخاص مشوش نمي توانند و این توانایی را ندارند.
شوخ طبعي براي آنكه واقعي باشد بايد جزیی از روش مدیریتتان شود. جرقه های اتفاقي و گاه و بيگاه از خوش خلقي، كافي نيست.
اگر طبيعت انسان را خوب درك كنيد مي بينيد تركيبي است از غمها و شادي ها، پس شما بايد شاد باشيد.
شوخي عامل متعادل کننده بسیار مهمي است كه فاصله ها را از نظر فرهنگي، مقام و ديگر موانع ظـاهري، كوتاه مي كند.
شما با اشخاصي كه شوخي می كنند خیلی سریع پيوند مي خوريد. مردم كساني را كه همراه با آنان می توانند بخندند دوست دارند.
شما به عنوان یک مدیردرست همانطور كه در طول زمان و براثر تجربه، يك منطقه راحتي تصميم گيري پديد مي آوريد، بايد يك منطقه راحتي شوخي را نيز به وجود آوريد. الزام اصلي منطقه راحتي شوخي اين است كه با كليت شخصیت شما سازگار باشد و ديگران را در آرامش قرار دهد.

البته همه ما شوخي هايي را ديده و شنيده ايم كه نامناسب، بي موقع، موجب سوءتفاهم و يا آزاردهنده بوده است.
واقعيت اين است كه بعضي اشخاص به نحو نامناسبي از شوخي استفاده مي كنند لذا شما بايد بكوشيد و یاد بگیرید که به نحوي مناسب و به جا از شوخی در کارتان استفاده نماييد.
به ياد داشته باشيد حتي اگر حرف بامزه و مناسبي را در زمان مناسب بگوييد ،يخ را بشكنيد و ديگران را آرام سازيد، فشار عصبي خود را نیزكاهش داده و برقراري ارتباط را تسهيل خواهد کرد.