عضویت تلگرام عضویت اینستاگرام

مزایای نرم افزار مدیریت استراتژیک

نرم افزار مدیریت استراتژیک دارای مزایای زیادی است كه از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

 1.  قبل از پیش آمدن مشكلات احتمالی از وقوع آنها خبر می‌دهد.
 2.  تغییرات را مشخص كرده و شرایط عكس‌العمل در برابر تغییرات را فراهم می‌كند.
 3.  هر نیازی را كه برای تعریف مجدد سازمان ضروری است تعیین می‌كند.
 4.  برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده بستر مناسب ایجاد می‌كند.
 5.  به مدیران كمك می‌كند كه درك روشن‌تری از سازمان داشته باشند.
 6. نرم افزار مدیریت استراتژیکشناخت فرصت­های بازارهای آینده را آسان‌تر می‌سازد.
 7.  دیدی هدفمند از مسائل مدیریت ارائه می‌دهد.
 8. قالبی برای بازنگری اجرای برنامه و كنترل فعالیتها ارائه می‌دهد.
 9.  به مدیران كمك می‌كند كه تا در راستای اهداف تعیین شده تصمیمات اساسی را اتخاذ كنند.
 10.  به نحو مؤثرتری زمان و منابع را به فرصت‌های تعیین شده تخصیص می‌دهد.
 11.  هماهنگی در اجرای تاكتیكهایی كه برنامه را به سرانجام می‌رسانند بوجود می‌آورد.
 12.  زمان و منابعی را كه باید فدای تصحیح تصمیم­های نادرست و بدون دید بلندمدت گردند، به حداقل می‌رساند.
 13.  قالبی برای ارتباط داخلی بین كاركنان به وجود می‌آورد.
 14.  ترتیب‌دهی اولویتها را در قالب زمانی برنامه فراهم می‌آورد.
 15. مزیتی برای سازمان در مقابل رقیبان به دست می‌دهد.
 16. نرم افزار مدیریت استراتژیک مبنایی برای تعیین مسئولیت افراد ارائه داده و به موجب آن افزایش انگیزش را باعث می‌شود.
 17.  تفكر آینده‌نگر را تشویق می‌كند.
 18.  برای داشتن یك روش هماهنگ، یكپارچه همراه با اشتیاق لازم از سوی افراد سازمان در برخورد با مسائل و فرصتها، انگیزش ایجاد می‌كند.
 19. نرم افزار مدیریت استراتژیک بعد کلان نگر این برنامه مانع از ایستایی سازمان میشود و اینده سازمان را تضمین می کند