عضویت تلگرام عضویت اینستاگرام

۲۱ قانون اساسی در بازاریابی

۱ قانون رهبری:
اول بودن بهتر از برتر بودن است.

۲ قانون طبقه:
اگر در یک طبقه نمی توانید اول باشید،طبقه دیگری درست کنید.

۳ قانون ذهن:
وارد شدن به دنیای ذهن مشتریان بهتر از ورود به بازار است.

۴ قانون تصورات:
بازاریابی جنگ محصولات نیست،جنگ تصورات است.

۵ قانون توجه:
اثرگذارترین مفهوم در بازاریابی،داشتن کلمه ای در ذهن مشتریان است.

۶ قانون انحصار:
دو شرکت نمی توانند یک کلمه مشترک در ذهن مشتری داشته باشند.

۷ قانون نردبان:
استراتژی مورد استفاده شما،به پله ای بستگی دارد که در نردبان روی آن ایستاده اید.

۸ قانون مسابقه دو نفره:
در بلند مدت هر بازاری به محل مسابقه دو اسب تبدیل می شود.

۹ قانون عکس:
اگر هدفتان جایگاه دوم است،استراتژی شما را رهبر بازار تعیین می کند.

۱۰ قانون تقسیم:
در طول زمان مقوله تقسیم،و به دو یا چند مقوله تبدیل می شود.

۱۱ قانون چشم انداز:
آثار بازاریابی در گستره زمان نمایان می شود.

۱۲ قانون توسعه خط:
فشار غیر قابل مقاومتي برای توسعه محصولات با نام تجاری پیشین وجود دارد.

۱۳ قانون قربانی:
برای به دست آوردن چیزی،به ناچار باید چیز دیگری را از دست بده برابر هر ویژگی،یک ویژگی اثر گذار دیگر وجود دارد.

۱۴ قانون صداقت:
هنگامی که شما امتیاز منفی را می پذیرید،مشتری یک امتیاز مثبت به شما می دهد.

۱۵ قانون حرکت جسورانه:
در هر موقعیت،تنها یک حرکت نتیجه غایی را تعیین می کند.

۱۶ قانون غیر قابل پیش بینی بودن:
اگر نتوانید برنامه رقبای خود را بنویسید،نمی توانید آینده را پیش بینی کنید.

۱۷ قانون موفقیت:
موفقیت معمولا غرور می آفریند و غرور به شکست می انجامد.

۱۸ قانون شکست:
باید در انتظار شکست بود و آن را پذیرفت.

۱۹ قانون سر و صدا:
شرایط در بیشتر موارد بر عکس چیزی است که در مطبوعات درج می شود.

۲۰ قانون شدت:
برنامه های موفق مبتنی بر مد نیستند،بلکه بر پایه روند ها تنظیم می شوند.

۲۱ قانون منابع:
بدون پول کافی هیچ ایده ای به نتیجه نمی رسد.