عضویت تلگرام عضویت اینستاگرام

مدیر عروسک باز

مدیر عروسک باز

این مدیر شدیدا علاقمند است که همه چیز در سازمان او یکنواخت و متحدالشکل باشد و همه ی کارمندان متحدالفکر و متحدالسلیقه باشند. او در حقیقت می خواهد افراد بشری را تبدیل به عروسکهای هم شکل و هم صدا سازد که هیچ گونه اراده ای از خود نداشته باشند.
گرایش به ساخت عروسک از نیروی انسانی در بسیاری از سازمانها متاسفانه دیده می شود و غالبا استدلال می شود که تمدن ماشینی سازمانها نیاز به نیروی انسانی دارد که فقط کار کنند. اما در واقع اینطور نیست و در دنیای امروز نیروی انسانی یک عنصر موثر و پویاست که پویایی او یکی از عوامل مهم موفقیت است.
مسلم است که بر قراری نظم آهنین و وحدت نظر کامل به کمک زور امکان پذیر است اما چنین وحدت نظری نه تنها بی دوام و زودگذر است بلکه در همان دوران برقراری نیز نمی تواند سرمایه و تکیه گاهی برای یک سازمان محسوب شود، چون غیرطبیعی و ساختگی است.

🔬طرز تشخیص
ایا سازمان شما چنان اداره می شود که صاحبان نظريات مخالف و سلیقه های متفاوت فرصتی برای اظهار وجود ندارند؟ ایا محیط و سنت اداری چنان است که موافقان تشویق می شوند و مخالفان تنبیه؟ ایا موافقان از مقربان مدیر هستند و مخالفان از مغضوبان؟ اگر پاسخ تان بلی است باید فکری برای بیماری عروسک بازی شما کرد…

💊طرز درمان
متاسفانه درمانش خیلی ساده نیست، چون برخلاف بیشتر بیماریهای مدیریتی این بیماری محل مشخصی ندارد تا به مداوای آن بپردازیم. این بیماری در فضای سازمان شما موج می زند و مداوای آن نیازمند تغییر جو حاکم سازمان است. بدانید هر جا خفقان فکری رواج دارد، مخالفت کردن بیشتر از موافقت کردن شهامت می خواهد، به خصوص آنکه در چنین محیطی کمتر از شخص میپرسند “چرا موافق هستی؟”
شما باید از این پس اجازه ی مخالفت دهید و از موافقان علت موافقت را بپرسید، از تنبیه مخالفان دست بردارید و به صدای مخالفان گوش کنید. شاید لازم باشد برخی تصمیمات را آنطور که مخالفان می گویند تغییر دهید. به هر حال به یاد داشته باشید، که مدیریت سازمان با اصول نظامي فرق دارد و سازمان شما پادگان نیست. نیروی انسانی شما حق تفکر و مخالفت و موافقت را دارد.