عضویت تلگرام عضویت اینستاگرام

مدیریت تغییرنظام بودجه ریزی از شکل سنتی به عملیاتی

ابعاد محدودیت های تغییر نظام بودجه ریزی :

-ظرفیت مدیریتی لازم برای اجرای مدل جدید مدیریت بودجه

-مهارت های مدیریت تغییر که در شروع بکار نظام جدید ، ادامه روند اصلاحات ، تداوم اجرای نظام جدید و سازگاری با اقتضائات و تغییرات محیطی مورد نیاز است.

 

تحولات مورد انتظار برای تحول در مدیریت سنتی و استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی :

-اعطای اختیارات و انعطاف های بیشتر به دستگاه های اجرایی به منظور دستیابی آسان به اعتبارات بودجه ای لازم و هزینه کردن آن در جایی که لازم است.

-فراهم آوردن اطمینان خاطر بیشتر برای دستگاه های اجرایی بویژه در ارتباط با دسترسی به اعتبارات بودجه ای

-افزایش فشار بر دستگاه های اجرایی برای بهبود مداوم در نتایج برنامه ها

 

نتایج حاصل از عملکرد کشورها در تغییر نظام بودجه ریزی  :

                                                •تغییر نظام بودجه ریزی یک فرآیند ” آهسته و پیوسته ” است نه یک فرآیند ” یکباره و گسسته ”

                                                •درک / شناخت کلی از نیاز به  تحول / اصلاحات

استراتژی تحول در نظام بودجه ریزی بخش عمده ای از سیاست های کلی دولت است.

حصول اطمینان از اینکه کنترل مالی کافی وجود دارد.

                                                •نیاز به ” مهندسی ” فرآیند تحول / اصلاحات نظام بودجه ریزی

 

نکات اساسی در طراحی نظام بودجه ریزی :

                                                •شناسایی و تعیین راهبران تغییر و تحول

•ارزیابی و فراهم کردن ابزار و لوازم کافی در اختیار راهبران تغییر

• بازنگری در نظام انگیزش و پاداش به منظور اجرا و حفظ فرآیند تحول

 

آموزه های لازم در راستای مدیریت تحول:

§تاکید بر اهداف

§متمرکز نمودن کارکنان بر اهداف

§ارزیابی عملکرد بعنوان ابزاری برای ارتقاء عملکرد

§پاداش برای عملکرد بالا و مجازات برای عملکرد پایین

§نیاز به ارتقاء و بهبود ابزار مدیریتی پایه برای فراهم آوردن اطلاعات کافی مرتبط و به موقع

§فرآیند اصلاح ”بالا به پایین ” ممکن است به سرعت با بازگشت های قطعی مواجه شود.