عضویت تلگرام عضویت اینستاگرام

قوی سیاه(black swan) راهی برای مدیریت ریسک در آینده

💢پیش از کشف استرالیا،همگان عقیده داشتند که هر قویی سفید است،زیرا تجارب قبلی آنها موید این باور بود.دیدن نخستین قوی سیاه همه را دستخوش شگفتی کرد.این تمثیل شکنندگی دانش ما را نمایان ساخت و نشان داد آموختن ما از تجارب و مشاهدات باچه محدودیت های شگرفی روبروست.

🔸پدیده قوی سیاه دارای سه ویژگی است:

۱⃣غیرمنتظره و غافلگیر کننده است.زیرا هیچ رویدادی در گذشته نمیتواند احتمال وقوع آن را نشان دهد.
۲⃣تاثیری شگرف و عمده دارد.
۳⃣پس از کشف قوی سیاه،توجیهاتی سرهم میکنیم تاقابل پیش بینی بودن آن را ثابت کنیم.

🔸درحقیقت قوی سپید بیانگر روال اندیشی و قوی سیاه مبین عوامل شگفتی ساز هستند که احتمال وقوع اندک دارند امادر صورت وقوع تاثیراتی عمده دارند.

💢عوامل سه گانه ای وجود دارد که مانع یادگیری ما از پدیده قوی سیاه میشود:

۱⃣تمرکز افراطی بر دانسته ها
۲⃣بی توجهی به ندانسته ها
۳⃣توجه زیاد به جزییات

برای مثال فیلسوفان درتوجیه قوی سیاه خواهند گفت:قو سفید است و این پرنده سیاه قو نیست.
🔸بحث اصلی من بعنوان کسی که سالهاست در حوزه مطالعات آینده فعالیت دارم مربوط است به نابینایی ما و نقطه کور دید ما در برابر پدیده های بختی(Random) و به ویژه انحرافات عمده در روندها.
چرا ما و اندیشه ورزان گرایش به این داریم که به جای دیدن اسکناس ها،سرگرم شمردن سکه ها هستیم!چرا خواندن روزنامه در واقع دانش ما درباره جهان را کم میکند.