عضویت تلگرام عضویت اینستاگرام

قوی سیاه (black swan) و آنچه میدانیم و نمیدانیم

زندگی همه ما ترکیبی از پیامدهای چند رویداد سترگ است.چندان دشوار نیست که دقایقی را به اندیشه در این باره اختصاص دهید و نقش قوهای سیاه را در زندگی و کسب و کار خود ، شناسایی کنید:

♲ رویدادهای مهم را مرور کنید؛تغییرات عمده علم و فناوری در زمان حیات خودرا برشمرید و ببینید کدامیک از آنها قبل از وقوع پیش بینی پذیر بوده اند! به زندگی شخصی خود نگاه کنید!به شغلی که انتخاب کرده اید،به اولین دیدار با همسرتان؛به ثروتمند شدن یا ورشکست شدن ناگهانی تان و به افرادی که مسیر زندگی شما را تغییر داده اند.کدامیک ازین رویدادها پیش از وقوع قابل شناسایی بودند؟

♲ بسیاری از رویدادها قابل پیش بینی نبودند و تاثیرات آنها روشن نبود؟
منطق قوی سیاه موجب میشود نادانسته های ما نقشی بسیار بزرگتر از دانسته های ما داشته باشند.

♲ نادانسته ها به شکل قوی سیاه،ناگهان زندگی و کسب و کار ما را دستخوش تغییر میکنند.بسیاری از رویدادها به این دلیل رخ میدهند که ما منتظر وقوع آنها نیستیم؛یعنی چون انتظار آن را نداشته ایم برای پیشگیری یا هدایت آن در مسیر دلخواه کاری نکرده ایم.

♲ اگر سونامی اقیانوس هند در سال ۲۰۰۴ ازقبل پیش بینی شده بود،جمعیت منطقه تخلیه میشد و سامانه هشدار نصب میشد.چیزی که میدانید نمیتواند آسیب چندانی بشما وارد کند.آسیب ما از چیزهایی است که نمیدانیم.

پیش از کشف استرالیا،همگان عقیده داشتند که هر قویی سفید است،زیرا تجارب قبلی آنها موید این باور بود.دیدن نخستین قوی سیاه همه را دستخوش شگفتی کرد.این تمثیل شکنندگی دانش ما را نمایان ساخت و نشان داد آموختن ما از تجارب و مشاهدات باچه محدودیت های شگرفی روبروست.

♻️ پدیده قوی سیاه دارای سه ویژگی است:
۱-غیرمنتظره و غافلگیر کننده است.زیرا هیچ رویدادی در گذشته نمیتواند احتمال وقوع آن را نشان دهد.
۲-تاثیری شگرف و عمده دارد.
۳-پس از کشف قوی سیاه،توجیهاتی سرهم میکنیم تاقابل پیش بینی بودن آن را ثابت کنیم.

♲ درحقیقت قوی سپید بیانگر روال اندیشی و قوی سیاه مبین عوامل شگفتی ساز هستند که احتمال وقوع اندک دارند امادر صورت وقوع تاثیراتی عمده دارند.
عوامل سه گانه ای وجود دارد که مانع یادگیری ما از پدیده قوی سیاه میشود:

۱-تمرکز افراطی بر دانسته ها

۲-بی توجهی به ندانسته ها

۳-توجه زیاد به جزییات

♲ برای مثال فیلسوفان درتوجیه قوی سیاه خواهند گفت:قو سفید است و این پرنده سیاه قو نیست.

♲ بحث اصلی من بعنوان کسی که سالهاست در حوزه مطالعات آینده فعالیت دارم مربوط است به نابینایی ما و نقطه کور دید ما در برابر پدیده های بختی(Random) و به ویژه انحرافات عمده در روندها.

♲ چرا ما و اندیشه ورزان گرایش به این داریم که به جای دیدن اسکناس ها،سرگرم شمردن سکه ها هستیم!چرا خواندن روزنامه در واقع دانش ما درباره جهان را کم میکند.