عالی بود .لطفا ترجمه کتاب قوی سیاه رو دارید به اشتراک بگذارید .ممنونم