عضویت تلگرام عضویت اینستاگرام

فرایند حل مسائل یا مشکلات از طریق تکنیک DO IT

فرایند حل مسائل یا مشکلات از طریق تکنیک DO IT به شرح ذیل است :

۱ – تعریف مساله :
در مرحله اول ؛ مسئله یا مشکل باید تجزیه و تحلیل شود :
✅باید از خود سوال کنید که چرا این مشکل وجود دارد تا به ریشه برسید.
✅هدف هایی را که باید به دست آورد و یا موانعی را که با آن ها باید مواجه شوید را مشخص کنید.
✅مشکل را به قسمت های کوچکتر تبدیل کنید تا هر قسمت آن قابل حل گردد.

۲- تفکر باز و به کارگیری فنون خلاقیت :
در زمان حل مساله به صورت ناخودآگاه تحریک می شوید تا اولین گزینه خوب را بپذیرید. با این کار راه حل های بهتر را ازدست می دهید. از این رو ، از تکنیک طوفان فکری استفاده کنید و راه حل های بیشتری را خلق کنید و بعد دست به انتخاب بزنید.

۳- شناسایی بهترین راه حل :
از بین راه حل های مختلفِ شناسایی شده در مرحله دوم ، ایده ها و راه حل های مناسب و مورد نظر را انتخاب کنید و پس از آن با آزمایش و بررسی ایده های انتخاب شده ؛ ایده یا راه حل نهایی را انتخاب نموده و سریعاً دست به کار شوید.

۴- اجرا کردن بهترین راه حل :
وقتی مشکل شناسایی و بهترین راه حل پیدا شد ، آنگاه مرحله نهایی اجرا و پیاده کردن راه حل را آغاز کنید. یکی از مهمترین نقاط ضعف افراد تعلل و تردید در اجرا کردن ایده ها و راه حل هاست.به همین دلیل در اکثر مواقع با شکست مواجه می شوند. بنابراین ؛ پس از انتخاب سریعاً و بدون تردید راه حل را اجرا کنید.
به عنوان مثال ؛ شرکت هایی وجود دارند که محصول یا خدمت جدیدی را که هنوز در بازار هم وجود ندارد و تقاضا برای آن نیز موجود است را خلق می کنند ، اما قادر نیستند برای عرضه و فروش در بازار اقدام کنند.
نتیجه این است که سالها بعد فرد دیگری می تواند با استفاده از این ابداع و عملی کردن آن ، ثروت زیادی کسب کند.