عضویت تلگرام عضویت اینستاگرام

عناصر برنامه ريزي استراتژيك

برنامه استراتژيك از هفت عنصر تشكيل مي شود:
I-ماموريت سازمان: تعريف ماموريت سازمان نقطه شروع فرآيند برنامه ريزي استراتژيك بشمار مي آيد. ماموريت سازمان در واقع شالوده ايست كه ديگر عناصر برنامه استرتژيك روي آن ساخته مي شوند و ماموريت سازمان عبارتي است كه به مفهوم سازمان هويت مي بخشد و نقطه كانوني در تشخيص هويت و فلسفه وجودي سازمان محسوب مي شود. هر يك از شش عنصر ديگر از برنامه استراتژيك مي بايست بطور مستقيم از ماموريت سازمان حمايت و پشتيباتني نمايند.
II-تحليل هاي استراتژيك: تحليل هاي استراتژيك در حقيقت بانك اطلاعاتي برنامه استراتژيك را تشكيل مي دهد. اين تحليل ها شامل تجزيه و تحليل آن دسته از عوامل دروني و برون سازماني است كه تاثير بسزايي روي آينده سازمان دارند. اين تحليل ها در نهايت باعث اولويت بندي موضوعاتي مي گردد كه برنامه مي بايست به نوعي راه حلي براي آن بيابد. مرحله تجزيه و تحليل هاي استراتژيك يكي از زمان بر ترين مراحل فرآيند برنامه استراتژيك به شمار مي آيد، زيرا برنامه استراتژيك بطور طبيعي و ماهوي برنامه مفهومي است كه براي پشتيباني از نقاط كليدي برنامه به يك بانك اطلاعاتي دقيق نياز دارد.

III-استراتژي: عناصر تشكيل دهنده يك استراتژي، جهت گيري كلان سازمان را مشخص مي كند. فعاليت تعين و توسعه استرتژي يكي از ابعاد بسيار مهم و كليدي فرآيند برنامه ريزي استراتژيك محسوب مي شود.

IV-اهداف بلند مدت: اهداف بلند مدت مشخص كننده نتايج استراتژيكي است كه ماموريت و استراتژي سازمان بايد به آنها دست يابد. اين نتايج استراتژيك در مفهوم گسترده و عام خود، منعكس كننده آرزوها و انتظاراتي است كه سازمان قصد دارد در حوزه هايي نظير سودآوري، رشد، گسترش ابعاد و نوع فعاليت، محصولات جديد و بازارهاي جديد به آنها دست يابد

V-برنامه هاي تلفيقي: برنامه هاي تلفيقي بيانگر عمليات عمده “ميان فعاليتي” است كه براي تحقق استراتژي و دستيابي به اهداف بلند مدت مورد نياز هستند. برنامه هاي تلفيقي در واقع آن نقطه اي است كه ادغام و تلفيق ضروري بين نياز هاي واحدهاي مختلف عملياتي سازمان صورت مي گيرد. و منظور از آن حصول اطمينان نسبت به تفسير و تبديل اهداف بلند مدت به نتايج دقيق و مشخص است. در واقع اين نقطه اي از برنامه ريزي استراتژيك است كه در آن مسئوليت تك تك كاركنان سازمان در قبال تحقق نتايج پيش بيني شده مشخص و تعيين مي گردد.

VI-برآورد هاي مالي: برآوردهاي مالي، برنامه و نتايج آن را به اعداد و ارقام پولي تبديل ميكند و معيارهايي را نيز براي سنجش نحوه اجرا و عملكرد برنامه فراهم مي كند. هدف اين بخش از فرآيند برنامه ريزي، خلاصه سازي ابعاد مالي برنامه در يك قسمت مستقل است. ابعاد مالي برنامه مي بايست دقيقا هم توسط كساني كه مسئوليت تصويب آنرا به عهده دارند و هم توسط كساني كه مسئوليت اجرا و پياده سازي ان را به عهده دارند، درك و تفهيم شود. در خلال طراحي و توسعه تفصيلي برنامه اعداد و ارقام برآوردهاي مالي بايد بر اساس اطلاعات تفصيلي تري كه در اين مرحله فراهم مي آيند، به واقعيت نزديكتر شوند. برخلاف ديگر اجزاي برنامه استراتژيك، بخش برآوردهاي مالي وظيفه ترجمه اطلاعات اخذ شده از مراحل تحليل استراتژيك، اهداف بلند مدت و برنامه هاي تلفيقي را به عهده دارد.

VII-خلاصه اجرايي: اين گزارش بطور مختصر برنامه را از ديدگاه مديريت عالي اجرايي نشان مي دهد. اين گزارش منعكس كننده موضوعات، منطق آزمايي و قراردادن برنامه دركانون توجه و تمركز است. اين گزارش به مديريت عالي سازمان امكان مي دهد تا ديدگاه هاي خود را نسبت به آينده سازمان بطور مختصر و مفيد به ديگران منتقل كند.