عضویت تلگرام عضویت اینستاگرام

سیستم کنترلی طراحی کنید

کنترل هسته ی کار مدیریت است. آنچه یک مدیر کنترل می کند افراد نیستند بلکه پروژه ها، منابع، وقایع و فعالیت هایی است که افراد درگیر آنها هستند.
در این نقش شما بیشتر شبیه یک کنترلر دما عمل می کنید که در وقت های تعیین شده یا بر حسب درجه ی حرارت، دستگاه را روشن یا خاموش می کند.
به عنوان یک مدیر آنچه برای کنترل باید انجام دهید به شرح زیر است:

۱٫ برنامه ای داشته باشید که در آن اهداف، استانداردها و زمانهای پایان هر مرحله مشخص شده باشد.

۲٫ کار گروه خود را کنترل کنید و از بازخورد برای پی بردن به چگونگی پیشرفت کار استفاده کنید.

۳٫ وضعیت انجام کار را با آنچه برای حصول برنامه باید انجام شود مقایسه کنید.

۴٫ مواردی که در آنها کارایی زیر استاندارد است یا فرصت های جدید پیش آمده را تشخیص دهید.

۵٫ برای جبران کاستیها یا استفاده از فرصت های جدید اقدام کنید.