عضویت تلگرام عضویت اینستاگرام

روش خلاقانۀ حل مسأله (TRIZ)


«روش خلاقانۀ حل مسأله» نوعی روش‌شناسی و مجموعه‌ای از ابزارهای دانش‌بنیاد و فناوری‌بنیاد برای خلق اندیشه‌های نوآورانه و حل مسأله است. این روش را می‌توان در بسیاری از فعالیت‌‌های آینده‌ نگاری، مانند پیش‌نگری فناوری و swot پیشرفته و تحلیل پروانه ثبت اختراعات، به‌کار برد.

✏️کاربردهای روش
🔹دسترسی به ابزارها و روش‌هایی که در حل مسأله به‌کار می‌آید؛
🔹تحلیل سامانه؛
🔹تحلیل گسست؛
🔹الگوهای تکامل سامانه؛
🔹حل مشکلات تولید؛
🔹تولید محصولات تازه.

🔶توانمندی‌ها

🔸می‌تواند انواع مسایل شناخته‌شده و شناخته‌نشده را حل کند؛
🔸دارا بودن رویکردی الگوریتمی به خلق سامانه‌های جدید و اصلاح سامانه‌های قدیمی ؛
🔸به‌موازات افزایش تجربیات، راه‌حل‌ها برای گروه خاصی از مسایل شناخته‌شده بیشتر و ساختار آن‌ها نمایان می‌شود.

🔷کاستی‌ها

🔹پیچیدگی دارد؛
🔹زمان‌بَر است؛
🔹نیازمند آموزش یا تسهیل است.

🔴گام‌های اجرایی روش

✔️مسألۀ خاصی را تعریف کنید؛
✔️تناقض‌ها را توصیف و مسأله کلی را مشخص سازید؛
✔️راه‌حل‌های کلی پیشنهاد دهید؛
✔️بهترین راه‌حل را مشخص کنید.