عضویت تلگرام عضویت اینستاگرام

دنیای مجازی و آینده متفاوت نسل بیت و بایت

حضور در نت و شبکه های اجتماعی فی نفسه ناخوشایند نیست،حتا میتواند ارزشمند هم باشد.اما اینهمه رکوردشکنی های جهانی در این حوزه اگر با حضوری سازنده برای دانش افزایی و کسب وکار همراه بود اینک شاخص های توسعه در کشور شرایط مناسبتری داشت.
🔸ازسوی دیگر، این گرایش همه جانبه جامعه ،فرصتهای فراوانی را در حوزه شبکه های اجتماعی نوید میدهد:

ایرانی ها حدود ۵ تا ۹ ساعت از شبانه روز را در شبکه های اجتماعی هستند.
میانگین حضور جهانی ۱۶ ساعت درماه است.تا ۴ سال دیگر میانگین جهانی تا ۱۲۰ ساعت درماه افزایش می یابد

۵۳ درصد ایرانی ها عضو یکی از شبکه های اجتماعی هستند
۷۲ درصد جوانان ۱۸ تا ۲۹ ساله در شبکه های اجتماعی عضویت دارند
ضریب نفوذ اینترنت در ایران ۸۰ درصد است.میانگین این ضریب در جهان ۴۶ درصد است.
چهل میلیون گوشی هوشمند در دستان مردم ایران است.
در کشورمان۱۴ میلیارد ساعت صرف بازیها میشود.بیست میلیون کاربر گیم در کشور وجود دارد.