عضویت تلگرام عضویت اینستاگرام

تیپ شناسی شخصیتی : مدل انسان

مدل انسان (Model of Man) که یک دیدگاه عمومی در مورد افراد است و چرایی و چگونگی واکنش های افراد را در برابر محرکها نشان می دهد. از این مدل می توان برای تقسیم بندی و تیپ شناسی شخصیت مشتریان نیز استفاده کرد. این مدل مشتریان را به چهار تیپ کلی تقسیم بندی می کند.

 

 

مشتری اقتصادی (Economic Customer) :

 

 

– تمام ویژگیهای کالا را می داند

– کالاهای جایگزین یا مکمل را می شناسد و قیتاییدمت آنها را می داند

– از شرایط بازار آگاه است

– می تواند ضرر و منفعت خود را شناسایی کند

– رفتاری اقتصادی و منطقی دارد

البته  به دلیل محدودیتهایی مانند حیطه دانش و اطلاعات ، یک مشتری نمی تواند در همه موضوعات اقتصادی باشد

 

مشتری منفعل (Passive Customer) :

– بر خلاف مشتری اقتصادی تابع علایق و سلیقه های شخصی می باشد

– تحت تاثیر فروشنده قرار می گیرد و در برابر آنها اغلب بی دفاع و تسلیم می باشد

– فوراً هیجان زده می شود

– گول می خورد و زود باور می کند

– اجناسی را بدون نیاز واقعی می خرد و ممکن است وقتی به خانه رسید پشیمان شود

– فروش به این مشتری ها آسان است

 

مشتری شناخت گرا (Cognitive Customer) :

– در فاصله دو تیپ مشتری اقتصادی و مشتری منفعل قرار دارد یعنی علیرغم اینکه اطلاعات کافی ندارد خود را دربست در اختیار فروشنده و حرفهای او قرار نمی دهد و تحقیق می کند

– جستجوگر و اهل تحقیق و مشورت است

– پس از متقاعد شدن خرید می کند

– مراحل تصمیم گیری طولانی دارد

– فروش به این مشتری سخت است

 

مشتری احساسی (Emotional Customer) :

– به جای جستجو و ارزیابی قبلی، بصورت نسنجیده و هیجانی و احساسی خرید می کند

– اهل چشم و هم چشمی و خرید هوسی است

– از خرید به عنوان سرگرمی و موضوعی برای وقت گذرانی لذت می برند

– فروشنده جدی و خشن نمی تواند در این تیپ نفوذ کند

– بیش از قیمت یک جنس، برای آن هزینه می کنند