عضویت تلگرام عضویت اینستاگرام

تعریف بودجه ریزی عملیاتی

فیلدنیگ اسمیت از کارشناسان بانک جهانی درخصوص بودجه عملیاتی معتقد است ” تعریف نسبتاً محدود از بودجه عملیاتی این است که این نوع بودجه ریزی، منابع را برمبنای نیل به نتایج مشخص و قابل سنجش تخصیص می دهد”

در بودجه ريزي عملياتي منابع بر اساس اولويت امور و نتايج قابل اندازه گيري تخصيص داده مي شوند.

بودجه عملياتي محصول برنامه ريزي استراتژيك است كه در آن تصميمات مربوط به تخصيص بهينه منابع بر پايه نتايج پذيرفته شده ومعيارهاي سازماني مربوط به اهداف كلي،اختصاصي، استراتژي ها و برنامه هاي عملياتي هر سازمان صورت مي گيرد(رئيس سركنديز،۱۳۸۵)

 

کميسيون هوور، بودجه ريزي عملياتي را اينگونه تعريف مي كند:

در مقوله بودجه ريزي عملياتي، تمركز بر وظايف يا فعاليت ها است يعني بر تحقق اهداف به جاي اينكه بر فهرست كاركنان دولت يا مجوزهاي خريد متمركز شود.

 

ميزان كارآيي سازمان ، در نحوه مصرف منابع، براي توليد خروجي هاست.  بنابراين با توجه به نكات فوق الذكر سه عنصراصلي درنظام بودجه ريزي عملياتي قابل توجه است كه عبارتند از:

برنامه ريزي، محاسبه بهاي تمام شده و ارزيابي عملكرد (گروه مشاوران پنكو،۱۳۸۷).

نویسنده : علی سامی