عضویت تلگرام عضویت اینستاگرام

تئوری جهان های بسیار

✅تئوری جهان های بسیار✅

💢این نظریه جهان های موازی جدید جایگزینی برای مفهوم جهان های بسیار است که در دهه های ۱۹۵۰ توسط فیزیکدان آمریکایی هیو اِوِرِت برای تعریف توانایی ذرات کوانتومی برای قرار گرفتن در دو وضعیت به صورت همزمان ارائه داده شد. او پیشنهاد کرد که هر دو حالت در واقعیت هایی متفاوت با هم وجود دارند به همین دلیل است که به نظر می رسد ذرات کوانتومی می توانند در آن واحد دو محل را اشغال کنند.

💢مطابق فرضیه “تفسیر جهان های بسیار”…🔽
🔸 هر نسخه از واقعیت به دسته ای از واقعیت های جدید انشعاب می یابد.

🔸هر واقعیت به صورت جداگانه وجود دارد.

🔸هر واقعیت نمی تواند با دیگری تعامل داشته باشد.

◀️از این نقطه نظر، نظریه “جهان های بسیار که برهم تاثیرگذارند” به طور کلی متفاوت است. زیرا پیش بینی می کند که چندین جهان می توانند روی هم بیافتند و بر یکدیگر تاثیر بگذارند.
نکات اساسی برای درک نظریه جهان های بسیار که بر هم تاثیر می گذارند

💢سه نکته اساسی برای درک نظریه MIW وجود دارد:⏬⏬⏬

🔸 تعداد بسیار عظیمی از جهان ها وجود دارند، برخی از آنها تقریبا همانند هم هستند.
🔸 تمام این جهان ها به یک اندازه واقعی هستند.

🔸نیروی دافعه ای بین جهان های مشابه وجود دارد که دلیل برهمکنش کوانتومی بین آنها است.