عضویت تلگرام عضویت اینستاگرام

بیماری های مدیریت؛ مدیر آهنی!

مدیر آهنی کارکنان خود را موجوداتی می داند که مانند آدم آهنی طوری ساخته شده اند که از فرمان های معینی اطاعت می کنند و اعمال مشخصی انجام می دهند لذا هرگز مرتکب خطا نمی شوند. همانطور که قدرت ابتکار آدم های مصنوعی سلب شده است ، کارمندان رئیس آهنی هم از حق ابتکار محروم شده اند.

🔬طرز تشخیص
آیا کارکنان سازمان شما آزادی در ارتکاب اشتباه را دارند و عدم موفقیت در سیستم شما مجاز است؟ جواب شما به تنهایی کافی نیست و برای پاسخ به این پرسش باید به هر ترتیب که شده است نظریات اکثریت افرادی را که در سازمان شما کار می کنند به دست اورید.

💊طرز درمان
باید بدانید که فعالیت آمیخته به ابتکار برای هر سازمانی لازم است و این واقعیت را بپذیرید که ابتکار هم امکان برد دارد و هم امکان باخت. کسی که دست به یک عمل ابتکاری می زند نمی تواند صد در صد به نتیجه آن اطمینان داشته باشد. همچنین به یاد داشته باشید که انسان جایز الخطاست و نباید برای جلوگیری از اشتباه فرصت ابتکار را از کارمندان خود بگیرید.