عضویت تلگرام عضویت اینستاگرام

برنامه ریزی در نظام بودجه ریزی عملیاتی

عنصر اصلی در کلیه نظام های بودجه ریزی عملیاتی مفهوم ” برنامه ” است و رویکرد برنامه ای به بودجه ریزی یک رویکرد دائمی است و از نظر مجریان بودجه باعث ایجاد ارزش افزوده می گردد.

 

برنامه :شامل گروهی از فعالیت ها و پروژه هایی است که بصورت مناسب و معنا داری با یکدیگر یکپارچه شده اند و دارای حداقل یک ویژگی واحد بوده و با استفاده از منابع در دستیابی به یک هدف مشخص نقش دارند.

 

کاستی های بودجه ریزی سنتی اقلام هزینه :

qنگرش کوتاه مدت

qماهیت افزایشی

qتاکید بر ورودی ها بجای خروجی برنامه ها

q جزئیات بیش از حد که باعث مبهم و دشواری شیوه های جایگزین دستیابی به اهداف یکسان می گردد.

 

دشواری های اجرای موفق بودجه ریزی عملیاتی:

qمشکل بودن تهیه اطلاعات معنادار، بویژه برقراری ارتباط بین هزینه ها و اطلاعات عملکردی

qتولید اطلاعات مازاد و بی فایده

qتمایل سازمان های نظارتی و مجلس به اعمال کنترل دقیق اقلام هزینه ای بدلیل نگرانی نسبت به مخاطره افتادن تبعیت از قانون بودجه

q نگرانی به دلیل جایگزینی اصلاحات بدلیل افزایش تفویض اختیارات و کاهش کنترل های متمرکز

 

راه کارهای اجرایی شدن بودجه ریزی عملیاتی:

qساختار برنامه ای باید در چارچوب استراتژیک قرار گیرد.

qساختار برنامه ای باید بگونه ای تعریف شود که تصمیم گیری ها و اولویت بندیهای سیاسی را پشتیبانی کند.

qساختار برنامه ای باید به گونه ای تنظیم گردد که پاسخگویی را تضمین کند.

q ساختار برنامه ای باید درون یک مدل گسترده تر مدیریت بودجه عملکرد محور قرار گیرد.

 

طراحی چارچوب استراتژیک برای ساختار برنامه ای

ü   بازنگری مجدد نقش و ماموریت های دولت

ü   بررسی شیوه هایی که دولت بتواند با هماهنگی فعالیت ها ، ماموریت های خور را محقق سازد.

ü   طراحی مجدد سیستم های تخصیص هزینه و گزارش دهی مالی برای بهبود کارآیی

ü   بررسی کارایی و اثر بخشی فعالیت ها و ارائه کالا و خدمات

تهیه و تنظیم ساختار برنامه ای در قالب بودجه

رویکردهای طراحی برنامه ها برای تحقق بهتر اهداف :

v شناسایی برنامه ها در قالب فعالیت های وزارتخانه ها

vشناسایی برنامه ها بر اساس حوزه های وسیع سیاسی

 

 

تهیه و تنظیم ساختار برنامه ای در قالب بودجه

اصول تجربی کشورهای مختلف در طراحی بودجه های عملیاتی:

الف ) سطح تجمیع در ساختار برنامه ای

ب ) پوشش سازمانی برنامه ها

ج ) وجود یک سیستم اطلاعات مدیریت مناسب