عضویت تلگرام عضویت اینستاگرام

با دقیق تر شدن ساعت ها، زمان گُنگ تر می شود!

اکنون فیزیکدانان به ترکیب دو نظریه بزرگ فیزیک پرداخته اند تا نتیجه زیر را تایید نمایند:« نه تنها زمان یک امر سازگار در سطح جهانی نیست، بلکه از هر ساعتی هم برای اندازه گیری آن استفاده کنیم، جریان زمان را در فضای پیرامون آن مختل خواهد کرد.» نگران نباشید. این بدان معنا نیست که ساعت دیواری تان روند پیری شما را تسریع خواهد بخشید. ما درباره وقت نگهدار هایی در آزمایشات بسیار دقیق صحبت می می کنیم، مثل ساعت های اتمی.

♲ تیمی از فیزیکدانان دانشگاه وین و آکادمی علوم اتریش با بکارگیری مکانیک کوانتومی و نظریه نسبیت عام مدعی شده اند که افزایش دقت اندازه گیری در ساعت ها باعث افزایش تحریف زمان می شود. بگذارید برای لحظه ای یک گام به عقب بازگردیم و به هر آنچه که امروز فیزیک می گوید، نگاهی بیندازیم.

♲ مکانیک کوانتومی به طرز باورنکردنی در توصیف کیهان در مقیاس بسیار کوچک مفید است. ذرات زیر اتمی و نیروهائی در فواصل کوتاه با مکانیک کوانتومی بررسی می شوند.

♲ محاسبات دقیق ریاضی با پشتیبانی از مکانیک کوانتومی یک سری پیش بینی هایی می کند که در تناقض با تجربه های روزمره قرار دارد. یکی از این پیش بینی ها “اصل عدم قطعیت هایزنبرگ” نام دارد. بنا به این اصل نمی توان دقیقا در یک لحظه از تکانه(سرعت) و مکان یک ذره آگاهی پیدا کرد. ورنر هایزنبرگ اظهار داشت که مشاهدۀ یک ذره، ویژگی های آن را تغییر می دهد و داشتن اطلاعات دقیق را ناممکن می سازد. بنابراین رفتار گذشته و آینده هیچ یک از ذرات بنیادی را نمی توان دقیقا پیش بینی کرد، یعنی قطعیت از بین می رود.

♲ یک ساعت فرضی را در نظر بگیرید. تقسیم یا شکافت لحظه های یک ثانیه در ساعت از اطمینان ما نسبت به انرژی ساعت می کاهد. اینجاست که از نظریه نسبیت عام استفاده می شود.به پاس فعالیت های آلبرت اینشتین، می دانیم که یک هم ارزی میان جرم و انرژی وجود دارد. این نکته در معادله زیر کاملا مشخص است: E=mc^2 .

♲ شما فقط می توانید هر دو کمیت را در یک بازه زمانی اندازه گیری کنید، اما هر چه اندازه این بازه برای یکی کوچکتر شود، دقت اندازه گیری برای دیگری کمتر می شود…علاوه بر این، جرم می تواند در اثر پدیده ای به نام اتساع زمان گرانشى بر زمان تاثیر بگذارد؛ یعنی شاید به نظر برسد که زمان با نزدیک تر شدن به منبع گرانشى بصورت کندتری حرکت می کند…