خیلی از تصمیم ها علاوه بر نتایج عالی، سختی های حین عملی شدن یا ریسکها و خطرات یا بعضی عوارض نامطلوب هم دارند.
ما نگران اینها هستیم که تصمیم نمی گیریم.