عضویت تلگرام عضویت اینستاگرام

اشتباهاتی که توسط مشاورین برنامه‌ریز استراتژیک رخ می‌دهد

ترجمه : امیررضا فخاریان

در اینجا مجموعه‌ای از بزرگ‌ترین اشتباهاتی را مشاهده می‌کنید که توسط مشاورین برنامه‌ریز استراتژیک رخ می‌دهد:‌

۱ – به اندازه کافی برای مشاوره‌ی مناسب دادن تمرین ندیده‌اند. برای مثال: برنامه‌ریزی کردن ملاقات‌ها، هدف‌ها، قوانین زمین که تکنیکی است برای ترویج دادن زمینه‌های مشارکت کامل، انجام دادن مداخله‌های بازرگانی و مدیریت کردن کشمکش‌ها و درگیری‌ها.

۲ – به مقدار کافی مدل‌های برنامه‌ریزی استراتژیک متنوع را یاد نگرفته‌اند. برای مثال: برنامه‌ریزی قراردادی، برنامه‌ریزی بر پایه موضوع و زمان حقیقی. و بجای استفاده از این روش‌ها، بر استفاده از یک روش اصرار می‌ورزند.

۳ – با یک کمیته‌ی برنامه‌ریزی استراتژیک برای بهبود کیفیت جریان برنامه‌ریزی همکاری نمی‌کنند. (نقش کمیته گنجاندن و اضافه کردن محتوا در برنامه‌ نیست.)

۴ – نقشه‌ی برنامه‌ریزی را از قبل آماده نمی‌کنند. برای مثال هدف از برنامه‌ریزی را نمی‌دانند، از نتایج و تجربیاتی که از برنامه‌ریزی قبلی بدست آورده‌اند استفاده نمی‌کنند، نمی‌دانند چه ملاحظات فرهنگی‌ای را باید در نظر بگیرند، و بطور دقیق نمی‌دانند از چه مدلی باید استفاده کنند و از این قبیل موارد.

۵ – تفکرات و ایده‌های استراتژیکی که در طول برنامه‌ریزی به ذهنشان می‌رسد را تقویت نمی‌کنند و بطور اشتباه بر روی تجربیات انگیزشی و یک‌باره‌ای تمرکز می‌کنند.