عضویت تلگرام عضویت اینستاگرام

آینده چگونه متفاوت خواهد بود؟

آینده‌نگاری در مرتبۀ راهبردی- مبنایی خود، با طرح پرسش‌هایی از جنس «اگر…، آن‌گاه» آغاز می‌شود:

اگر این موضوع در دنیای امروز روی دهد، آن‌گاه چه می‌شود؟
این موضوع برای دیگران چه معنایی دارد؟
این موضوع برای من یا ما چه معنایی دارد؟
هنگامی‌که سرگرم بررسی مسایل نوآیند هستید، این دست پرسش‌ها را در ذهن خود داشته باشید.
آن‌گاه مسایلی را برای بررسی بیشتر و تفکر عمیق‌تر برگزینید که می‌توانند تغییرات چشمگیر در جهان شما ایجاد کنند.
تغییر چشمگیر اغلب هنگامی روی می‌دهد که پیشرانی با پیشران‌های دیگر تقاطع پیدا می‌کند.

اگر بر آینده‌نگاری تاکتیکی متمرکز شده‌اید [یعنی آینده‌نگاری‌هایی که می‌توان آن‌ها را به‌آسانی پذیرفت یا بررسی کرد] پاسخ‌گویی به این پرسش‌ها برای اهداف شما کافی است:

⚪️ما دراین‌باره چه کاری باید انجام دهیم؟
سپس شمار بیشتری پرسش‌های «اگر …، آن‌گاه» مطرح ساخته و پاسخ‌ها و واکنش‌های خود را تعیین کنید:
(برای رسیدن به نتایج مطلوب ) چه رویدادی باید روی دهد؟
برای این‌که نقشی ایفا کنیم، چه کاری باید انجام دهیم؟
پس از این چه کاری انجام دهیم؟
اگر بر آینده‌نگاری راهبردی متمرکز هستید، تنها آن دسته مسایلی را برگزینید که نشان‌دهندۀ تغییرات چشمگیر بوده و قطعیت ندارند. به‌سراغ مسایلی نروید که می‌توان آن‌ها را به‌آسانی پذیرفت یا بررسی کرد؛ بلکه آن دسته از موضوعاتی را دنبال کنید که در مشتریان و همکاران و جوامع شما، تغییرات ملموس پدید می‌آورد؛ زیرا این موضاعات نمایانندۀ فرصت‌ها یا ریسک‌های بزرگ آینده هستند.