عضویت تلگرام عضویت اینستاگرام

آینده های ممکن و محتمل،همان بعد پنجم هستند(آشنایی با بعد پنجم)

آشنایی با بعد پنجم

این نوشتار میکوشد به اختصار بعد پنجم را در عین پیچیدگی، از طریق چهار بعد دیگر توضیح دهد. پیش از آنکه درباره ابعاد بدانید باید واحدهای اصلی هر چیز در این یا هر جهان شناخته‌شده دیگر را در نظر بگیرید. «نقطه»! مفهوم یک نقطه منحصربه‌فرد محدود؛ این ایده را در ذهن نگه‌دارید.

⭕️بعد اول:
یک خط؛ خطی که از یک نقطه تا نقطه دیگر کشیده می‌شود. بدون هیچ‌گونه ضخامتی. به‌عنوان یک مفهوم انتزاعی، می‌توانیم این هویت را درک کنیم؛ اما این مفهوم هرگز نمی‌تواند در دنیای واقعی و چیزهایی که ما از طریق مردمک چشم خود می‌بینیم و دارای عرض و طول (هرچند کوچک) هستند، وجود داشته باشد.

⭕️بعد دوم:
یک صفحه؛ صفحه‌ای که از طریق ضخامت دادن به یک خط به وجود می‌آید.

یک صفحه می‌تواند با دیدمستقیم به یک سطح به وجود بیاید: کف اتاق، سقف، روی میز، تلویزیون یا صفحه‌نمایش فیلم. گرچه تصور یک صفحه ساده‌تر از یک خط است، اما بازهم نمی‌تواند آن‌طور که ما تعریف کردیم در دنیای واقعی وجود داشته باشد؛ مانند هر چیز بر روی زمین، حتی ورق‌های کاغذ، دارای درجاتی از عمق هستند.

⭕️بعد سوم:
فضا؛ این‌یکی متعلق به دنیای ما است. همان‌طور که اگر یک خط را از کنار بکشید، صفحه می‌شود، اگر یک صفحه را با زاویه متورم کنید یا حجم دهید، به یک شی در دنیای واقعی ما تبدیل خواهد شد. ما همه‌چیز را با طول، عرض و ارتفاع می‌بینیم.

⭕️بعد چهارم:
زمان؛ خود را در حال حاضر تصور کنید. حالا خود را پنج دقیقه قبل، پنج روز یا پنج سال قبل، یا (اگر واقعا قصد دارید مغزتان را منفجر کنید) پنج قرن قبل تصور کنید. برای درک جهانی از بعد چهارم، هر یک از این تغییرات خود را در امتداد خط زمان متصل کنید. هرچند تصور کردن آن مشکل است اما پرش از بعد سوم به بعد چهارم به همان صورت پرش از بعد دوم به سوم است.

اگر شما تصویر مطلق یک خط را از زاویه‌ای دیگر بنگرید، یک صفحه خواهید یافت. چیزی که شما در گذشته می‌دیدید، تنها طول آن صفحه بوده است.

⭕️بعد پنجم:
تصویر یک جدول زمانی را به‌عنوان بیان مجموعه‌ای از احتمالات یک‌لحظه در نظر بگیرید. به‌عنوان‌مثال زندگی خود را از بدو تولد در نظر بگیرید که همه این‌ها درواقع نگریستن از بعد چهارم به مجموعه احتمالات زندگی شما است. حال یک مرحله فراتر بروید. این تنها یک صفحه از شی ایجادشده با خط‌های زمانی مشابه (تمام احتمالات ممکن که می‌توانست از آن نقطه اولیه اتفاق بیفتد) زندگی است. هر اتفاقی که می‌توانسته پس از تولد شما (نقطه اولیه) بیفتد، خط مخصوص دارد و هرکدام از این خط‌ها یک صفحه در بعد پنجم زندگی شما هستند.