عضویت تلگرام عضویت اینستاگرام

آیا برندگان تنها هستند؟

نویسنده :
دکتر سعید خزایی

 
پائولو کوئیلو گفته بود”برنده تنهاست”.اشاره اوبه این واقعیت بود که افراد متمایز و خلاق؛ که فراتر از پندار و پارادایم های حاکم می اندیشند،اغلب از سوی جامعه بدرستی فهم نمیشوند.

توده ها اغلب عادت دارند از راههای آزموده شده بسوی مقصد حرکت کنند؛اما در این شیوه شما نمی توانید مزیتی برای خود خلق کنید.
⭐️برندگان که من ترجیح می دهم آنها را پیشگامان بنامم، دستکم در دومرحله تنها می مانند.البته مشکل آنها بیش از تنها ماندن است.آنها شاهد تمسخر و کارشکنی خواهند بود:
۱- مرحله نخست نفی برندگان هنگام طرح یک ایده خط شکنانه است.در این مرحله آنها هدف تمسخر و اتهام و بی اعتنایی خواهند بود.
۲- پس از تحقق ایده از سوی برندگان، جامعه به آنها روی خوش نشان می دهد و در ظاهر همه چیز بر وفق مراد است.
۳- در گام سوم،برندگان در اوج قدرت هستند و همین قدرت حسادتها و دشمنی ها را موجب می شود.
همه باهم متحد می شوند که شما نباشید.
هراندازه بزرگتر شوید،برای اصابت تیر رقیبان و حاسدان، هدف آسانتری خواهید بود.
⭐️متاسفانه باید بگویم جامعه اغلب فرزندان خوب خویش را می بلعد.
یادتان باشد هنگامی که برنده ای بزرگ شده اید،باخت بیش از هر زمان به شما نزدیک است.
….وشاید برای همین است که معتقدم برنده بودن کار بزرگی است،اما برنده ماندن کار بزرگتری است.
⭐️بخاطر داشته باشید اغلب حوادث کوهنوردی در مسیر بازگشت اتفاق خواهد افتاد.